Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego AGM- atelier (zwanego dalej Sklep Internetowy ) jest: Anna Gonsiorczyk AGM, 41-400 Mysłowice, ul. Kolejowa 58, NIP 2220689507, REGON 241379056

Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.

Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.agm-atelier.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.agm-atelier.pl

W wyjątkowych sytuacjach, gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.agm-atelier.pl lub nie może dokonać rejestracji na wskazanej stronie, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 0500447437. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia zamówienia do zapoznania się treścią Regulaminu sklepu internetowego agm-atelier.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.

Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.

Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres firma@agm-atelier.pl

III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

Płatności

Do realizacji zamówienia przystępujemy po dokonaniu przez Ciebie płatności.

Dostawy

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w niniejszym rozdziale.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS zwanej w Regulaminie dostawcą.

W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Kupującego, odbiór możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym lub drogą wiadomości e-mail, potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

W przypadku realizacji dostawy krajowej przez Kuriera UPS koszty przesyłki wynoszą:

a) 14,90 zł

Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem Kuriera UPS zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.

Realizacja Dostawy następuje:

a) w przypadku przesyłki krajowej w terminie od 1 do 3 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,

b) w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 1 do 3 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z cennikiem opłat.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odebrania przesyłki bądź wydania Towaru w przypadku odbioru osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych w art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą.

Sprzedawca przyjmuje zwroty pod adresem: ul. Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Sprzedawca, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego zwraca Konsumentowi kwotę równa cenie zakupu towaru, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Koszty transportu ponosi Kupujący.

V. Zwroty i wymiana

Oferujemy możliwość wymiany towaru pod warunkiem, że dany towar jest w danym momencie dostępny. 

Zwrot Towaru zakupionego w sklepie internetowym możliwe są w ramach realizacji uprawnień Kupującego.

Koszty zwracanego towaru lub wymiany towaru ponosi Kupujący.

Zwracany, wymieniany Towar:

a) powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia,

b) nie może mieć śladów użytkowania,

c) powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i paragonem.

VI. Reklamacje

Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz paragonem potwierdzającym zakup Towaru na adres: Anna Gonsiorczyk AGM, Ul. Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Koszty zwracanego wadliwego towaru ponosi Kupujący. 

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

VII. Ochrona danych osobowych

Poprzez ukończenie procesu rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Anna Gonsiorczyk AGM, ul.Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu internetowego oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

VIII. Usługi Dodatkowe

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi dodatkowe:

-Newsletter

-Formularz Kontaktowy

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu bezpłatnie przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Kupujących, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie. Każdy Kupujący może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi Newslettera, poprzez wypisanie się z subskrypcji.

Formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie zapytań lub informacji do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili, poprzez zaniechanie przesyłania informacji za pomocą formularza kontaktowego.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.