Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego AGM atelier (zwanego dalej Sklep Internetowy ) jest: Anna Gonsiorczyk AGM, 41-400 Mysłowice, ul. Kolejowa 58, NIP 2220689507, REGON 241379056

Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień ze sklepu internetowego.

Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.agm-atelier.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.agm-atelier.pl

W wyjątkowych sytuacjach, gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.agm-atelier.pl lub nie może dokonać rejestracji na wskazanej stronie, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem 0500447437. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia zamówienia do zapoznania się treścią Regulaminu sklepu internetowego AGM atelier.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian.

Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.

Wszelkie informacje na temat promocji obowiązujących w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego.

II. Realizacja zamówienia

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia lub zamówienia w całości, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie maila z taką informacją na adres firma@agm-atelier.pl

III. Warunki płatności i wysyłki towaru.

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w niniejszym rozdziale.

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex lub Poczty Polskiej zwanych w Regulaminie dostawcami.

Kupujący może zamówić własnego kuriera.

W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Kupującego, odbiór możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym lub drogą wiadomości e-mail, potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

W przypadku realizacji Dostawy krajowej przez Pocztę Polską koszty przesyłki wynoszą:

a) 16 zł

W przypadku realizacji Dostawy krajowej przez Pocztex koszty przesyłki wynoszą:

a) 41zł

Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.

Realizacja Dostawy następuje:

a) w przypadku przesyłki krajowej, na następny dzień roboczy od dnia zrealizowania zamówienia,

b) w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z cennikiem opłat.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Szycie na miarę

Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na miarę.

Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Kupującego w zamówieniu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów przez Kupującego.

Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność zaliczki w kwocie 50% wartości zamówionego Towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.

Towary szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 30 dni od dnia Zapłaty.

Pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% wartości produktu.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania przesyłki bądź wydania Towaru w przypadku odbioru osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych w art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą, a zwłaszcza Towarów szytych na miarę, a także Towarów szytych na specjalne zamówienie Kupującego

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w wypadku dokonania zakupu towaru w siedzibie sklepu, a także w każdym innym przypadku, w którym przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie znajdują zastosowania.

Sprzedawca przyjmuje zwroty pod adresem: ul. Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Sprzedawca, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę zwraca Konsumentowi kwotę równa cenie zakupu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

VI. Zwroty i wymiana

Zwrot i wymiana Towaru zakupionego w sklepie internetowym możliwe są w ramach realizacji uprawnień Kupującego.

Zwracany lub wymieniany Towar:

a) powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia,

b) nie może mieć śladów użytkowania,

c) powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i paragonem.

VII. Reklamacje

Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz paragonem potwierdzającym zakup Towaru na adres: Anna Gonsiorczyk AGM, UL. Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

VIII. Ochrona danych osobowych

Poprzez ukończenie procesu rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Anna Gonsiorczyk AGM, ul.Kolejowa 58, 41-400 Mysłowice.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu internetowego oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

IX. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.